Super User
2017
Lun-Vin 8:00 - 13:00 / 17.00-20.00
+40 232.767.054

 • Inregistrare
Super User

Super User

Joi, 09 October 2014 00:00

Spectacol Greierele si furnica

Casa Municipala de Cultura Mihail Sadoveanu Pascani in colaborare cu Teatrul pentru copii Prometeu organizeaza in data de 9 octombrie 2014 incepand cu orele 10.00 respectiv 12.30 spectacolul de teatru "Greierele si furnica".
Comunicat
 
        În perioada 19-21 septembrie 2014 la Brașov a avut loc Campionatul Mondial  și European de dans sportiv Transylvanian Grand Prix , la care au participat și copii de la Clubul de dans –Dream Dance al Casei Municipale de Cultură ,,Mihail Sadoveanu” Paşcani antrenaţi de domnul Alin Sebastian Haşmăşan, antrenor al acestui club. Dintre participanţi s-a distins perechea formată din Andreea Malache și Victor Pintilie care au ocupat locul I la clasa E. La această grupă au participat 31 de perechi iar arbitrajul a fost făcut de 12 arbitri internaționali.
                                                                                Director,
                                                                               Daniela Calistru
Duminica, 01 June 2014 00:00

Aventurile lui Cippolino

Casa de Cultura Mihail Sadoveanu Pascani impreuna cu Teatrul Pentru Copii si Tineret "Rudolf Nesvabda" organizeaza pe data de  1 iunie 2014, ora 18.00 spectacolul de papusi intitulat Aventurile lui Cippolino. Spectacolul va avea loc in Sala de Spectacole Mihail Sadoveanu.

Distribuția: Cippolino - Balcan Remus, Pătlăgea - Gavril Adrian, Tărtăcuță - Asmarandei Bogdan, Ciorchină - Balan Cezar,
Pară-Pară - Ifrim Matei, Contesa Vișină - Dascalescu Iuliana, Prințul Lămâie - Ciobanu Paul, Ridichea - Palade Alexandra,
Căpșunica - Damian Eduard, Vișinel - Gheghi Eduard, Mastino - Petrescu Andreea, Cârtița - Balan Cezar,
Șoriceii - Bita Florentin, Povestitorul - Damian Eduard

Luni, 01 September 2014 00:00

Anunt concurs Muncitor calificat

                                    A N U N Ț  C O N C U R S,

        Casa Municipală de Cultură Pașcani , cu sediul în Pașcani, str. Moldovei, nr.2,organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a postului contractual de  muncitor calificat(lăcătuș mecanic) din cadrul Compartimentului Auxiliar.

 1. I.                  Condițiile de desfășurare ale concursului:

Concursul constă în 3 etape:

-         Selecția dosarelor de înscriere;

-         Proba scrisă se va desfășura la sediul Casei Municipale de Cultură Pașcani în data de 28.10.2014, ora 1000

-         Interviul se va desfășura la sediul Casei Municipale de Cultură Pașcani în data de 30.10.2014,ora1000

 

 1. II.               Condițiile de participare la concurs:

v studii liceale, respectiv studii medii liceale sau şcoală profesională;

v condiții de vechime de minim 4 ani, în specialitatea studiilor absolvite.

       Condițiile de desfășurare a concursului, condițiile de participare la concurs și bibliografia stabilită se afișează la sediu și pe site-ul Casei Municipale de Cultură ,,Mihail Sadoveanu” Pașcani www.culturapascani.ro.

   Alte relații suplimentare se pot obține de la sediul instituției și la numărul de telefon 0232/767054.

     Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii prevăzute de art. 3 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

a)     are cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b)    cunoaște limba română , scris și vorbit;

c)     are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d)    are capacitate deplină de exercițiu;

e)     are o stare de sănătate  corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f)      îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g)     nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

   Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de înscriere la sediul instituției , în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului, pînă pe data de 30.09.2014 (inclusiv), ora 20 care  va conține următoarele documente:

    1.cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice;

 1. copia actului de identitate şi ale altor acte de stare civilă (certificat de naştere, casătorie, livret de familie, livret militar);
 2. copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 3. copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi după caz în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 4. cazierul judiciar ;
 5. adeverinţă care să ateste  starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, care să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice;
 6. aviz neuropsihiatric;
 7. curriculum vitae;
 8. alte documente relevante pentru desfășurarea concursului;
 9. dosar cu şină sau de încopciat.

    Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs .

 

 1. III.           Bibliografia în vederea participării la concurs:

-         E. Arieșan, Gh. Peptea, Lăcătușerie generală, Ed.Didactică și Pedagogică,București, 1977

-         Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritatile şi institutiile publice ;

-         Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca, cu modificările şi completările ulterioare ;

-         Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Expozitie de fotografie "Lumea copilariei" - incepand cu 1 iunie la Casa Cultura Mihail Sadoveanu

Vineri, 19 September 2014 00:00

Spectacol muzical "Ce mica-i vacanta mare"

Casa Municipala de Cultura "Mihail Sadoveanu" organizeaza in data de 19 septembrie 2014 un spectacol muzical intitulat "Ce mica-i vacanta mare", spectacol sustinut de "Clubul Copiilor Pascani". Spectacolul va avea loc in Piata Mihail Sadoveanu din Pascani.

Miercuri, 27 August 2014 12:47

Cenaclu literar

În ziua de 30 mai, la ora 17.00 va avea loc prima întrunire a acestui cenaclu literar, întrunire ce se dorește a fi nu doar o lansare a cenaclului ci și constituirea cenaclului “Mihail Sadoveanu”. Acest cenaclu va activa în incinta Casei de Cultură, coordonatorul lui este Valentina Becart. Pentru prima întâlnire va avea loc și un moment artistic, într-o colaborare cu anumite persoane din Pașcani

 

 

Un POSTER


este o coală mare de hârtie imprimată ce se lipește pe un perete, pe suprafețe ale structurilor de reclamă stradală sau pe o suprafață verticală. În mod obișnuit posterele sunt compuse atât din elemente grafice cât și din text, deși un poster poate fi complet grafic sau complet compus din text. Posterele sunt realizate în așa fel încât să atragă privirile și în același timp să transmită o anumită informație sau un anumit sentiment. Posterele pot fi folosite în multe scopuri și sunt de multe ori modalități de promovare ale ideilor și programelor celor ce se ocupă cu publicitatea (în special pentru evenimente muzicale, scenice sau filmice).
Posterele sunt frecvent folosite pentru promovarea reproducerilor de artă, fiind o modalitate ieftină și accesibilă tuturora de a avea reproduceri de calitate a diferite opere grafice și în special a lucrărilor faimoase. Alt tip de postere sunt cele educaționale, ce pot trata un anumit subiect în scopuri educative. Mulți oameni colecționează postere, iar unele postere faimoase au devenit destul de valoroase. Dimensiunea convențională pentru posterele grafice tinde să fie in jur de 61x91 cm,
cu toate că posterele pot fi de aproape orice dimensiune.
Părintele afișului artistic este Jules Chéret, care prefera să utilizeze imagini izbitoare fiind celebru pentru personajele sale feminine. Chéret a creat primul afiș în culori în anul 1867. La sfărșitul secolului XIX un nou stil artistic a apărut în universul afișului, acesta fiind Art Nouveau, acest stil dominând scena pariziană până la primul război mondial. După război arta afișului a fost revoluționată de către Leonetto Capiello în anul 1905. Capiello, în designul afișului s-a concentrat doar pe o singură imagine care era plasată pe un fundal monocrom și care atrăgea imediat atenția privitorului. Polonia este o țară care are o îndelungată tradiție în transmiterea de mesaje de toate genurile prin intermediul artei grafice și a culorilor, însoțite sau nu și de cuvinte, fiind primul loc din lume unde s-a înființat și funcționează cu succes un muzeu al afișului.
Fiind stradal, afișul trebuie să asigure transmiterea foarte rapidă a informației. Scopul afișelor este prezentarea unei informații cu ajutorul unor imagini în așa fel încât imaginea indusă trebuie să fie mult mai puternică decât mesajul direct. Afișul de succes trebuie să fie simplu în exprimare și în primul rând trebuie să atragă. Afișul trebuie să aibă un limbaj ușor ca să poată fi înțeles de toată lumea, de toate categoriile de privitori. Orice afiș trebuie să aibă o idee centrală care să descrie evenimentul a cărei imagine o promovează. În ultimii douăzeci de ani afișul a reușit să renunțe la ″luptă″ și să se întoarcă la misiunea sa inițială, cea de susținere a campaniilor publicitare și a evenimentelor sociale, artistice și educative.
(http://ro.wikipedia.org/wiki/Poster)

 

 

Vineri, 15 August 2014 00:00

Concert extraordinar Alternative

Concert extraordinar Alternative

Vineri, 15 august 2013, ora 19.00

 

 

Casa de Cultură ,,Mihail Sadoveanu” Pașcani organizeaza un concurs de recrutare pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului contractual de muncitor calificat (lacatus mecanic).

 

Despre Casa de cultura

Casa Municipală "Mihail Sadoveanu" este o instituţie publică de cultură cu personalitate juridică finanţată din alocaţii de la bugetul local şi din venituri proprii, care funcţionează sub autoritatea Consiliului Local Pașcani.

Actuala clădire a Casei de Cultură a fost inaugurată in 1960 iar din 1961 poartă numele marelui scriitor Mihail Sadoveanu născut la Pașcani. In acel an s-a realizat prima ediție a zilelor Mihail Sadoveanu, care in 2014 a ajuns la cea de a XLIII-a editie.

Aflată în centrul oraşului, Casa Municipală de Cultură găzduieşte numeroase manifestări artistice: spectacole, expoziţii, simpozioane, concursuri, conferinţe ş.a. De asemenea, aici  îşi desfăşoară activitatea mai multe cercuri culturale şi se ţin cursuri de formare profesională.

Informatii de contact

Pentru orice informatii referitoare la evenimente, cursuri sau orice alte activitati din cadrul Casei de Cultura Mihail Sadoveanu, Pascani, ne gasiti la urmatoarea adresa sau ne puteti contacta la nr de telefon de mai jos 

Adresa: Paşcani, str. Moldovei, nr. 2, judeţul Iaşi

Telefon / Fax: 0232.767.054

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.