Casa Municipală de cultură Pașcani

"Mihail Sadoveanu"

din 1960

Casa de Cultură Pașcani "Mihail Sadoveanu"

"Nu cunosc altă libertate pentru oameni decât cultura"

Anunt concurs Muncitor calificat

anunt concurs

Casa Municipală de Cultură Pașcani , cu sediul în Pașcani, str. Moldovei, nr.2,organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a postului contractual de muncitor calificat(lăcătuș mecanic) din cadrul Compartimentului Auxiliar.

I. Condițiile de desfășurare ale concursului:
Concursul constă în 3 etape:

– Selecția dosarelor de înscriere;

– Proba scrisă se va desfășura la sediul Casei Municipale de Cultură Pașcani în data de 28.10.2014, ora 1000

– Interviul se va desfășura la sediul Casei Municipale de Cultură Pașcani în data de 30.10.2014,ora1000

II. Condițiile de participare la concurs:
v studii liceale, respectiv studii medii liceale sau şcoală profesională;

v condiții de vechime de minim 4 ani, în specialitatea studiilor absolvite.

Condițiile de desfășurare a concursului, condițiile de participare la concurs și bibliografia stabilită se afișează la sediu și pe site-ul Casei Municipale de Cultură ,,Mihail Sadoveanu” Pașcani www.culturapascani.ro.

Alte relații suplimentare se pot obține de la sediul instituției și la numărul de telefon 0232/767054.

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii prevăzute de art. 3 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

a) are cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română , scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de înscriere la sediul instituției , în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului, pînă pe data de 30.09.2014 (inclusiv), ora 20 care va conține următoarele documente:

1.cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice;

copia actului de identitate şi ale altor acte de stare civilă (certificat de naştere, casătorie, livret de familie, livret militar);
copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi după caz în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
cazierul judiciar ;
adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, care să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice;
aviz neuropsihiatric;
curriculum vitae;
alte documente relevante pentru desfășurarea concursului;
dosar cu şină sau de încopciat.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs .

III. Bibliografia în vederea participării la concurs:
– E. Arieșan, Gh. Peptea, Lăcătușerie generală, Ed.Didactică și Pedagogică,București, 1977

– Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritatile şi institutiile publice ;

– Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca, cu modificările şi completările ulterioare ;

– Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Despre Casa de Cultură

Actuala clădire a Casei de Cultură a fost inaugurată in 1960 iar din 1961 poartă numele marelui scriitor Mihail Sadoveanu născut la Pașcani. In acel an s-a realizat prima ediție a zilelor Mihail Sadoveanu, care in 2014 a ajuns la cea de a XLIII-a editie.

Linkuri utile

Social Media

Created by Smart WebDesign