Casa Municipală de cultură Pașcani

"Mihail Sadoveanu"

din 1960

Casa de Cultură Pașcani "Mihail Sadoveanu"

"Nu cunosc altă libertate pentru oameni decât cultura"

Anunt concurs referent de specialitate așezăminte culturale

Casa Municipală de Cultură ,,Mihail Sadoveanu Pașcani , cu sediul în Pașcani, str. Moldovei, nr.2, organizează, în baza HG 286/2011 actualizat, concurs de recrutare pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a postului contractual vacant de referent de specialitate așezăminte culturale ,studii medii, grad profesional debutant, din cadrul Compartimentului de Specialitate .

Documentele solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;  
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;  
  c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor  acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

  d) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are  antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 e) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
f) curriculum vitae;

Despre Casa de Cultură

Actuala clădire a Casei de Cultură a fost inaugurată in 1960 iar din 1961 poartă numele marelui scriitor Mihail Sadoveanu născut la Pașcani. In acel an s-a realizat prima ediție a zilelor Mihail Sadoveanu, care in 2014 a ajuns la cea de a XLIII-a editie.

Linkuri utile

Social Media

Created by Smart WebDesign